Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen

Iedereen heeft wensen en eisen voor zijn woonomgeving. D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente ruimte biedt aan inwoners, zodat we gebruik maken van hun creativiteit en vindingrijkheid. Dat wil niet zeggen dat de gemeente zich afzijdig moet houden. Ons doel is dat iedereen in iedere levensfase een passende woning kan vinden, óók toekomstige inwoners. Bovendien willen we een ongedeelde samenleving. En we willen de (gebouwde) omgeving verduurzamen en waar nodig vergroenen. Dit vraagt telkens om duidelijke kaders voor ruimtelijke keuzes, waarin kwaliteit leidend is. Die kaders geven bewoners niet minder, maar juist meer vrijheid om invloed te hebben op de uiteindelijke keuzes in de inrichting van onze ruimte.

Standpunten

  • D66 Zuidwesthoek wil toekomstbestendig bouwen. Dat betekent dat we in de politieke afwegingen die we maken de belangen van huidige en toekomstige inwoners mee moeten nemen. We dienen in die keuzes rekening te houden met demografische ontwikkelingen, zoals krimp en vergrijzing, en veranderende woonbehoeftes. Dit betekent dat we als gemeente onze kaders, die zijn vastgelegd in een woonvisie, continu evalueren en bijsturen waar nodig. Op die manier bieden we duidelijkheid aan woningcorporaties en projectontwikkelaars. Dit vraagt ook om regionale afstemming met omliggende gemeenten. Veel mensen zoeken immers regionaal naar een nieuwe woning. Tot slot vraagt dit er ook om dat we op een slimme manier nieuwe woningen bouwen en bestaande transformeren, bijvoorbeeld door levensloopbestendig te bouwen.
  • D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente ook naar de toekomst zorgt voor voldoende geschikte woningen voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen, alleenstaanden, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, statushouders en studenten van AMTS/W CAA, bijvoorbeeld door het transformeren van leegstaande winkelpanden tot kleinschalige wooneenheden en door bij nieuwbouw in de ontwerpkeuzes er meer rekening mee te houden dat de bestemming van een gebouw kan veranderen.
  • De kerntaak van woningcorporaties is het bouwen en onderhouden van woningen voor mensen met een laag inkomen. D66 Zuidwesthoek vindt daarnaast dat zij een taak hebben in het verduurzamen van de woningvoorraad en het verbeteren van de leefbaarheid, bijvoorbeeld met maatschappelijk vastgoed. Op deze prioriteiten zullen we aansturen in de prestatieafspraken met woningcorporaties.
  • D66 Zuidwesthoek wil dat nieuwbouw duurzaam is en dat de bestaande woningvoorraad wordt verduurzaamd. Daarom wil D66 Zuidwesthoek dat de gemeente inwoners stimuleert en ondersteunt in het duurzaam maken van hun (particuliere) woning, zeker als investeringen een korte terugverdientijd hebben. In verschillende gemeenten wordt gewerkt met subsidies voor het aanleggen van zonnepanelen en worden duurzame corporaties ondersteund met kennis.
  • Om in te spelen op veranderende omstandigheden en wensen van inwoners geeft D66 Zuidwesthoek de voorkeur aan kortlopende, dynamische bouwprojecten. D66 Zuidwesthoek steunt alternatieve vormen van bouwen, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap, want dit geeft mensen ruimte om creatief en participatief invulling te geven aan de inrichting van ruimte. Voor D66 Zuidwesthoek staat kwaliteit, dus niet omvang, centraal.
  • D66 Zuidwesthoek geeft de voorkeur aan de transformatie van leegstaande gebouwen boven nieuwbouw. Leegstaande gebouwen tasten de leefbaarheid in de buurt aan. Bovendien is transformatie van bestaande gebouwen vaak een duurzamere oplossing. Ook voorzieningen zijn al aanwezig en hoeven dus niet opnieuw aangelegd te worden. En niet te vergeten: we ontzien op die manier het buitengebied. D66 Zuidwesthoek wil daarom dat de gemeente actief zoekt naar nieuwe bestemmingen voor leegstaande gebouwen en flexibel omgaat met de bestemming.

Laatst gewijzigd op 10 maart 2018