Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimtelijke ontwikkeling

Door de nieuwe omgevingswet kunnen gemeenten meer dan voorheen keuzes voor ruimtelijke ontwikkeling integraal afwegen. Dat biedt kansen om samen te werken aan een betere ruimtelijke kwaliteit voor huidige en toekomstige inwoners en over gemeentegrenzen heen. D66 Zuidwesthoek wil dat inwoners en ondernemers meer ruimte krijgen om ideeën in te brengen en te realiseren. Hierbij hoort ook, dat de gemeente goede randvoorwaarden schept voor het in stand houden van voorzieningen in de kernen. De gemeente is geen partij in het scheppen van voorzieningen, maar is wel partij in het scheppen van de goede randvoorwaarden waarbinnen het behoud van of het ontstaan van voorzieningen mogelijk is. De gemeente heeft hier in het verleden zijn best voor gedaan en moet dit blijven doen om zo het voorzieningsniveau in alle kernen op niveau te houden.
De gemeente ziet integraal toe op de eenheid en kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit vraagt om een heldere omgevingsvisie en om samenwerking, want kwaliteit ontstaat door samenwerking.

Standpunten

  • D66 Zuidwesthoek wil in de omgevingsvisie vastleggen welke ruimtelijke ontwikkelingen en welke gebiedswaarden aansluiten bij de manier waarop we in de gemeente met elkaar willen samenleven. Dat geeft een duidelijk kader waarmee we ontwikkelaars kunnen begeleiden met het verbeteren van de kwaliteit van hun plannen. Op die manier kunnen we initiatieven toetsen aan wenselijkheid, in plaats van aan regels.
  • D66 Zuidwesthoek verwacht van ontwikkelaars dat zij zich inspannen omwonenden en andere betrokkenen invloed te laten uitoefenen op hun plannen. Op die manier ontstaat er een gedragen voorstel. Dit betekent dat de gemeente duidelijke kwaliteitseisen moet gaan ontwikkelen voor het inspraakproces. De gemeente toetst vervolgens of aan de wettelijke eisen is voldaan en maakt tot slot een integrale waardenafweging met de ruimtelijke kwaliteit als maatstaf, op basis van de omgevingsvisie.
  • Dit vraagt om een fundamenteel andere werkwijze. We geven meer ruimte aan inwoners, ontwikkelaars en andere betrokkenen. Ambtenaren toetsen niet langer voorstellen aan bestemmingsplannen, maar ondersteunen ontwikkelaars om de kwaliteit van hun voorstellen te verbeteren. Zij gaan dus in gesprek met, coachen en begeleiden betrokkenen.
  • D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente haar actieve rol blijft behouden in het meedenken in mogelijkheid tot behoudt van voorzieningen in alle kernen. De gemeente kan meehelpen de juiste randvoorwaarden te creëren waarbinnen het bestaan voorzieningen mogelijk is.
  • Als het aan D66 Zuidwesthoek ligt ontwikkelen we de omgevingsvisie altijd in samenspraak met buurgemeenten en de provincie. Kwaliteit ontstaat door samenwerking. Dit kan de gemeente voor moeilijke keuzes stellen, maar als we met de rug tegen elkaar gaan staan, gaat dat altijd ten koste van de kwaliteit van onze leefomgeving. Juist door samen te werken, kunnen we toegankelijke (vitale) voorzieningen van hoge kwaliteit in stand houden voor onze inwoners.

Laatst gewijzigd op 10 maart 2018