Steun ons en help Nederland vooruit

Preventie

Preventie, oftewel: het voorkomen van criminaliteit en radicalisering, is voor D66 Zuidwesthoek het uitgangspunt om veiligheid te verbeteren. Dit begint al vroeg, bijvoorbeeld door te investeren in onderwijs en het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Op die manier nemen we de oorzaken van criminaliteit en radicalisering weg. Preventie betekent ook dat we inwoners ondersteunen en mobiliseren om weerbaar te zijn tegen vormen van criminaliteit en overlast.

Standpunten

  • Een onderdeel van preventie waarbij de gemeente een belangrijke rol speelt is de uitstraling in een buurt. Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 Zuidwesthoek vindt het daarom de taak van de gemeente om de openbare ruimte netjes te houden.
  • D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente burgerinitiatieven ondersteunt en hen inspraak geeft. Bewoners zijn vaak zelf goed op de hoogte van de mate van veiligheid die mensen in hun eigen leefomgeving ervaren.
  • De politie moet kunnen inspelen op lokale problemen en daarom moet de politie goed op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de gemeente of in een bepaalde buurt. De wijkagent speelt hierin een cruciale rol. D66 Zuidwesthoek wil dat wijkagenten samen met de gemeente en welzijnswerkers in de wijken optrekken, in het geven van voorlichting, het aanwezig zijn bij inspraakmomenten en het op een laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in de buurt. Daarnaast vraagt preventie om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, scholen, zorg en welzijnsinstellingen, andere private initiatieven en de politie.
  • Onze samenleving digitaliseert steeds meer. Daarom wordt digitale veiligheid steeds belangrijker. Dit vraagt om voldoende inzet en gespecialiseerde medewerkers om digitale diefstal en identiteitsfraude, maar ook online pesten tegen te gaan. Ook hier is preventie van groot belang. D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente op de eerste plaats het goede voorbeeld geeft door haar digitale veiligheid goed op orde te hebben. De gemeente heeft ook een rol bij het verzorgen van de voorlichting aan inwoners en bedrijven over hoe zij hun digitale veiligheid kunnen verhogen. Hier valt ook voorlichting op scholen onder.

Laatst gewijzigd op 10 maart 2018