Steun ons en help Nederland vooruit

Eenvoudig en eerlijk

D66 Zuidwesthoek wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de gemeenteraad en haar inwoners over haar financiën. Dat begint met een heldere en toegankelijke presentatie van voornemens en resultaten: een begrijpelijke begroting en een leesbaar jaarverslag.
Als partij die transparantie belangrijk vindt om het bestuur controleerbaar en afreken baar te maken, willen wij verder gaan. Daarom doen wij voorstellen voor het verspreiden van ‘vriendelijke’ begrotingen (zonder jargon, met overzichtelijke bedragen), een openbaar subsidieregister of het rapporteren over uitgaven via ‘open data’ of ‘open spending’. Deze moeten ook beschikbaar zijn via een website of mobiele applicatie.

Bovendien wil D66 Zuidwesthoek gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk inrichten. Iedere inwoner en ondernemer kan zo begrijpen wat hij om welke reden aan belasting moet afdragen. Dat is nu vaak onduidelijk. De gemeente zal inwoners daarnaast meer moeten betrekken bij de vaststelling van de waarde (woz) van hun huis. Het is voor hen belangrijk als grondslag voor de onroerendezaakbelasting (ozb). Het systeem is nu zo ingericht dat belastingen en premies hoofdzakelijk door het Rijk wordt geïnd en via ministeries doorgesluisd naar gemeenten. Gemeenten leggen vervolgens verantwoording af aan het Rijk, en niet aan bewoners of ondernemers in hun gemeente, over de besteding daarvan. (Gechargeerd zou je kunnen zeggen: als het gaat om inkomsten, is het voor gemeenten belangrijker om goede relaties te onderhouden met ministeries dan met bewoners. Dat is de wereld op zijn kop.) Voor veel gemeentelijke heffingen (leges, belastingen of heffingen) geldt verder dat deze kostendekkend moeten zijn. D66 Zuidwesthoek vindt het belangrijk om inzichtelijk te maken welke kosten precies worden ‘toegerekend’. De hoogte van gemeentelijke leges of retributies zoals die voor bouwvergunningen moeten in verhouding staan tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. We moeten niet de suggestie wekken dat die diensten gratis zijn. Die kosten bieden bovendien een goede stimulans en helder criterium om zo efficiënt mogelijk te functioneren en zo de kosten voor inwoners te beperken. Dat streven hebben wij niet alleen voor zogenaamde ‘doelheffingen’, maar ook bij de ozb die door huiseigenaren wordt betaald. Bij tekorten op de begroting zoeken wij dan ook in eerste instantie naar bezuinigingen of mogelijkheden taken efficiënter en goedkoper uit te voeren, voordat een stijging van de lasten aan de orde is.

Eventuele bezuinigingen ontzienzoveel mogelijk dekerntaken van de gemeente. Waar mogelijk worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij (het invullen van) bezuinigingen betrokken.

Laatst gewijzigd op 10 maart 2018