Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 oktober 2018

Beschouwingen begroting 2019

“Politiek is de kunst om het gewenste met het mogelijke te verzoenen.”

Geachte leden van de raad en het college,

Hierboven staat een citaat van de Franse staatsman Aristide Briand. D66 Zuidwesthoek en de andere partijen binnen de gemeenteraad van Woensdrecht trachten deze ‘kunst’ te beheersen. Voor ons ligt de ‘kunst’ die het college gemaakt heeft in de vorm van een zeer duidelijke en goed leesbare begroting. D66 wilt de organisatie hiervoor een compliment geven en moedigt het college aan om naar voorbeeld van een aantal buurgemeenten een begroting in één oogopslag te maken. Dit zorgt er in de ogen van D66 voor dat de inwoners van Woensdrecht een duidelijk overzicht hebben van de in- en uitgaven van de gemeente. Wij zijn van mening dat dit de betrokkenheid van de inwoners vergroot en we vragen ons dan ook af of het college bereid is dit te gaan doen?

Door de tegenvallende september circulaire heeft het college alles uit de spreekwoordelijke kast getrokken om de ambities die verwoord zijn in het college werkprogramma toch tot uitvoering te brengen. Het siert het college dat men ondanks een financiële tegenvaller enorm ambitieus blijft. D66 Zuidwesthoek beseft dat andere dingen doen dan in begroting staan geen makkelijke opgave zal worden. De bandbreedte bij een volgende financiële tegenvaller is klein, ondanks dat wij houden van aanpakken en doorpakken spreken wij wel de zorgen uit dat er misschien wel te krap begroot is. D66 hoopt hierbij niet dat duurzaamheid het kind van de rekening wordt. Plannen maken is één maar uitvoeren is twee. Wij zijn dan ook heel erg tevreden dat de motie m.b.t. de transitievisie is aangenomen en al in het volgende jaar zal worden vormgegeven. Dit alles is niet alleen goed voor een duurzamer Woensdrecht maar hierdoor dragen wij ook ons steentje bij voor het behoud van de gehele aarde.

In grote lijnen kan D66 de ambities en werkwijzen van het college volgen. Over een aantal zaken denkt D66 toch beduidend anders. Het college kiest er vanwege de kostenstijging m.b.t. afvalverwerking voor om het variabel tarief te verhogen en het vaste tarief gelijk te laten. We kunnen helaas ook zien dat het gemiddelde aantal kg afval per inwoner van de gemeente Woensdrecht niet verder meer daalt. Aangezien wij als gemeente de ambitie hebben om het gemiddelde naar 100 kg afval per persoon te krijgen met als belangrijke insteek de vervuiler betaald, heeft D66 een ander inzicht m.b.t. de manier van het bereiken van de doelstelling van 100 kg. D66 is volledig voorstander van het principe de vervuiler betaald. Echter zien wij graag dat het vaste tarief daalt en het variabele tarief verhoogd wordt. Dit zorgt er in de ogen van D66 voor dat de inwoners die bewust hun afval scheiden en dus minder vaak hun container aanbieden, juist beloond worden voor hun positieve gedrag. De huidige manier van stimuleren werkt niet meer. Het aantal kg afval daalt niet meer verder. Hierdoor vraagt D66 zich af wat zowel het vaste als variabele tarief zou moeten zijn. Enerzijds willen we (zoveel mogelijk) kosten dekkend zijn en anderzijds willen we de inwoners een stimulans geven om nog beter afval te scheiden. Zoals uit onderzoek is gebleken scheiden mensen helaas afval niet zozeer voor een beter milieu, maar juist omdat het een financieel voordeel oplevert.

Waar D66 Zuidwesthoek net sprak over afvalscheiding kent Woensdrecht nog een afvalvraagstuk. Hierbij gaat het over afval- en drugsdumpingen. Dit komt steeds vaker voor en het zorgt voor overlast, schade aan de natuur en flink toegenomen kosten. D66 is van mening dat dit probleem bestreden moet worden d.m.v. slimme opsporings- en handhavingsmiddelen. Wij vragen ons dan ook hardop af wat het college van plan is om dit probleem aan te gaan pakken en hoe de burgers hierbij betrokken worden, zeker in relatie tot ondermijning in Woensdrecht? Ondermijning begint steeds meer van onder naar bovenwereld te gaan, echter is het nog niet tastbaar genoeg om de spreekwoordelijke vinger op de zere plek te leggen.

Veel van wat er in de begroting staat heeft D66 Zuidwesthoek al eerder benoemd tijdens de behandeling van het college werkprogramma. Een aantal zaken willen wij toch nog benoemen, omdat daar volgens ons nog te weinig aandacht aan besteed wordt of dit niet voldoende wordt ingevuld. Tijdens de behandeling van de door D66 Zuidwesthoek ingediende jongerenmotie bleek dat de verantwoordelijk portefeuillehouder vond dat de motie overbodig was. Er werd een oproep gedaan aan D66 dat wij de spreekbuis van de jongeren zijn en juist moeten aankaarten wat jongeren willen en wat hen bezighoudt. Vanwege de vergaderorde konden wij niet meer reageren. Wij vinden het ronduit verbazend dat als wij met een motie komen naar aanleiding van een signaal vanuit de jongeren, deze motie dan als overbodig wordt gezien. Zelfs door de andere jongere raadsleden die hier namens de jongeren zouden zitten. D66 Zuidwesthoek zal zich in blijven zetten en hard maken voor de belangen en wensen van onze jongeren. Eén van die wensen is het bouwen van koopwoningen onder de 170 duizend euro voor starters in onze gemeente. Zoals er via de media al werd gesproken over een enorm huizen te kort in West-Brabant is dat in onze gemeente niet anders. Toegegeven: er wordt de komende jaren veel gebouwd in onze gemeente, maar hoe borgt het college dat er ook voldoende koopwoningen voor starters worden gebouwd?

De omgevingswet heeft ook invloed op de toekomstige woningbouw en D66 Zuidwesthoek is blij te lezen dat het college voornemens is om in 2019 met de voorbereidingen op deze wet aan de slag te gaan. D66 vindt het echter jammer dat het plan van aanpak pas in de cyclus van november komt en niet tegelijk met de begroting. Nu staat er in de begroting dat men niet zeker weet of het gereserveerde budget voldoende is en dat de eventuele extra kosten ten laste komen van de algemene reserves. Wij hadden graag aan de hand van het plan van aanpak een betere inschatting willen maken. D66 vraagt zich dan ook af of, indien uit het plan van aanpak blijkt dat er meer geld nodig is voor de omgevingswet, dit via een begrotingswijziging naar de raad komt?

D66 Zuidwesthoek heeft in eerder stadium vragen gesteld over het openbaar vervoer elke keer krijgt D66 netjes het antwoord dat dit bij de provincie ligt. Elke keer antwoordt D66 dan ook dat wij hier ons bewust van zijn. Het college geeft aan dat het de wensen aangeeft bij Arriva en dat er straks bij de nieuw concessie input geleverd kan worden. D66 Zuidwesthoek is van mening dat als je iets wilt bereiken wat niet direct in je eigen invloed ligt, men alles uit de kast moet halen om toch je doel te verwezenlijken. D66 roept het college en ook de andere politieke partijen, want alle partijen hebben ten slotte ingestemd met het college werkprogramma, op om vanaf nu te gaan lobbyen voor een beter ov-netwerk. Dan de in het college werkprogramma uitgesproken wens voor snelbus verbindingen met Breda en Antwerpen. Is het college bereid dit te verwezenlijken en te rapporteren aan de raad wat de voortgang van deze lobby is?